Általános szerződési feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a Felek között fordítási és lektorálási feladatok elvégzésére létrejött megbízási jogviszonyt.

A szolgáltatás jellege, célja és terjedelme

A Cielito Lindo elsődleges szolgáltatásai: írásbeli fordítás és lektorálás. Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.

Lektorálásnak minősül a szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

Megbízó és a Cielito Lindo (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott – a Megbízó megbízása alapján – a Megbízottnak adathordozón, vagy elektronikus úton, vagy papírra nyomtatva rendelkezésre bocsátott forrásnyelvi szövegnek (a továbbiakban: forrásanyag) a megadott célnyelvre történő fordítását és lektorálását (a továbbiakban: fordítás), vagy a már célnyelvre lefordított szövegnek a forrásnyelvi szöveg alapján történő lektorálását (a továbbiakban: lektorálás) elvégzi, és az elkészült anyagot a Megbízó kérésének megfelelően elektronikusan vagy papírra nyomtatva a Megbízó rendelkezésére bocsátja.

A Megbízott a jelen szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a fordítási feladatot legnagyobb gondossággal látja el, és a legnagyobb szakértelemmel, a közösen elfogadott határidőre hajtja végre.

A megrendelés

A Megbízó megrendelését a Megbízott által erre a célra rendszeresített formanyomtatványa valamennyi rovatának kitöltésével és cégszerű aláírásával vagy e-mailben adhatja le a Megbízottnál.

Megbízó tudomásul veszi, hogy megrendelése csak és kizárólag a leadott, hiánytalanul kitöltött és – cégek esetén – cégszerűen aláírt Megrendelőlap esetén érvényes.

A fordítandó anyag fogadása

A Megbízott a fordítási, lektorálási szolgáltatásra kötelező erejű ajánlatot a teljes fordítandó vagy lektorálandó anyag kézhezvétele és a fordítás vagy lektorálás egyéb feltételeinek (leadás formátuma, ábraszövegek fordítása, határidő, szakmai igények stb.) rögzítése után ad. Ha a fordítandó vagy lektorálandó anyag az ajánlatkérés időpontjában nem áll teljes egészében rendelkezésre, a Megbízott az anyag terjedelmének legalább 25%-át kitevő – szakmailag, tartalmilag és formailag jellemző – minta alapján nem kötelező érvényű ajánlatot ad, amelyet a teljes anyag kézhezvétele és a fordítási vagy lektorálási feladat valamennyi feltételének rögzítése után végleges, kötelező érvényű ajánlattal vált fel.

A fordítandó, lektorálandó anyagoknak a Megbízott részére való eljuttatása a Megbízó feladata. A Megbízottnak nem áll módjában kötelező erejű ajánlatot adni hozzá el nem juttatott, vagy – például a weboldalak esetében – nem garantáltan rendelkezésre álló, vagy változtatásnak kitett anyagokra vonatkozóan.

Saját szervezetén belül a Megbízó a megrendelési jogosultságot maga határozza meg és ellenőrzi. A Megbízott a megrendelések során az adott személy jogosultságát nem vizsgálja. A Megbízó a leadott megrendelés visszaigazolását, majd ennek alapján a Megbízott által elvégzett fordítás vagy lektorálás akár részleges elvégzését követően – a megbízási díj megfizetésének elkerülése vagy csökkentése érdekében – nem hivatkozhat a Megrendelőlapot aláíró személy hatáskör-túllépésére vagy hatáskörének hiányára.

Az ajánlat

Az ajánlat tartalma

A Megbízott által a teljes fordítandó anyag fogadása és a fordítás valamennyi körülményének tisztázása után kiadott ajánlat a következőket tartalmazza:

  • a fordítandó anyaghoz rendelt munkakód
  • a szükséges munkálatok felsorolása (pl. fordítás, lektorálás, szószedet-egyeztetés, formázás stb.), nyelvkombináció(k)
  • az átvételi és a leadási formátum
  • a határidő
  • az ajánlati ár
  • az ajánlat érvényességi ideje
  • a számlázás és a fizetés módja

Külön megállapodás hiányában az elkészült fordítást a Megbízott elektronikus formában (e-mailben) adja át, vagy – nagyobb munkák esetében – CD-n bocsátja rendelkezésre, illetve biztonságos FTP-szerverén vagy webes fájlkezelőjén teszi elérhetővé (ahonnan az csak a jogosult ügyfél által tölthető le).

Amennyiben a megrendelésben a Megbízó leadási határidőként csak napot jelöl meg, a leadási határidő a megjelölt nap éjjel 12 órája. Az ajánlat kizárólag az annak alapjául szolgáló, már átvett anyagokra vonatkozik. A Megbízó által az anyagban az ajánlattétel után végrehajtott minden tartalmi és/vagy mennyiségi változtatás külön ajánlattétel és megbízás tárgyát képezi, amelynek vállalási határideje és egyéb feltételei az eredeti munkára adott ajánlatétól eltérhetnek.

Még nem teljesen elkészült, lektoráláson és egyéb ellenőrzési funkción át nem esett anyagok határidő előtti leadását a Megbízott nem vállalja. Mivel a fordított anyagok szóhasználati, nyelvi és formai egysége, a magas színvonalú végtermék csak az egész anyag fordítása, lektorálása, korrektúrázása és formázása révén biztosítható, a Megbízott az elkészült anyagot a vállalt határidőre egyben szállítja.

A vállalási díjat befolyásoló tényezők

A nem a Cielito Lindo által fordított anyagok lektorálására a Megbízott csak a teljes lektorálandó anyag megtekintése után ad ajánlatot. Ilyenkor a lektorálási díjat a szükséges javítások aránya határozza meg.

25%-ot meghaladó javítási arány esetén a lektorálás újrafordításnak minősül, és teljes fordítási áron kerül elszámolásra.

Az ajánlat érvényessége

Írásbeli ajánlataink a kiadás napjától számított 10 naptári napig érvényesek.

A teljesítés

A Megbízott fordítási tevékenysége eredményeképpen vagy pontos fordítás, vagy egyéni, eredeti jellegű fordítás, azaz az utóbbi esetben a jogszabályi feltételek fennállásakor a törvény erejénél fogva szerzői jogi védelem alatt álló mű jön létre. A Megbízott – területi és időbeli, valamint a felhasználás módjára és mértékére vonatkozó korlátozástól mentesen – díjmentes felhasználási jogot enged a Megbízó részére a szolgáltatott szerzői műre vonatkozóan a fordítási megbízási díj megfizetésével egyidejűleg. Megbízó jogosult a szerzői mű alhasználatba adására és átdolgozására is. A Megbízott – amennyiben nem ő tekintendő a szerzői műnek minősülő fordítás szerzőjének – szavatosságot vállal a Megbízó felé, hogy a nevezett felhasználási jog továbbengedéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezik.

A Megbízott a fordítást, illetve a lektorálást az elvárt minőségben és – amennyiben a megbízás célját a Megbízó megadta – a felhasználási célnak megfelelően köteles szolgáltatni. A Megbízott – magas színvonalú munka érdekében – kérheti bizonyos kifejezések (cégspecifikus elnevezések, rövidítések, szakkifejezések stb.) fordításának a Megbízóval történő egyeztetését, illetve azok Megbízó általi jóváhagyását. A fordítás magas színvonalát és a határidő betartását a Megbízott csak akkor tudja biztosítani, ha a Megbízó az átadott kifejezések jóváhagyott fordítását az elvárható – és a határidők betartását lehetővé tevő – időn belül eljuttatja a Megbízotthoz.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a fordítandó, a lefordított, a lektorált és lektorálandó szöveg e-mailen keresztüli, nem titkosított mellékletként való küldése nem biztosítja a szöveg titkosságát és integritásának megőrzését. A bizalmas szövegeket – a két fél külön megállapodása alapján – ajánlatos titkosítva küldeni. A Megbízó az e-mailben történő továbbítást saját kockázatára végzi, illetve kéri. Az ebből eredő károkért a Megbízott nem felel.

A Megbízó 5000 szavanként 1 munkanap késedelem elteltét követően a megbízástól való elállásra jogosult. A felek a Megbízó megrendeléstől való elállási jogát a nevezett késedelmi határidő letelte előtt kizárják.

A Megbízott késedelmes teljesítése esetén a Megbízó 20%-kal csökkentett díjat köteles fizetni.

Az elszámolás

Az elszámolás alapja

Amennyiben a Megbízott ajánlata másképp nem rendelkezik, a fordítás elszámolása a lefordítandó anyagban található szavak száma (az ún. forrásnyelvi szószám) alapján történik.

Nagyobb és összetett műveleteket igénylő munkák esetén a Megbízott – szó alapú árazás helyett – az adott feladat áttanulmányozása alapján kiszámított, rögzített projektárat adhat meg.

Abban az esetben, ha a Megbízott a szolgáltatás díját a célnyelvi szöveg mennyisége alapján határozza meg, az írásbeli árajánlat tájékoztató jellegű; a pontos díj meghatározása ebben az esetben ugyanis csak az elkészült fordítás alapján lehetséges.

Lemondott munkák kifizetése

Amennyiben a Megbízó egy megrendelt munka egészét vagy annak valamely részét lemondja, úgy köteles az adott anyagon vagy annak lemondott részén a megrendelés visszavonásának időpontjáig elvégzett munkákat (előformázás, szószedetfejlesztés, fordítás, lektorálás stb.) kifizetni.

Fizetési feltételek

A Megbízó a Megbízott szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 15 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Megbízott Erste Bank Hungary ZRt.-nél vezetett számlájára átutalni. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak. Késedelmes teljesítés esetén a Megbízott – a tartozás tényleges kiegyenlítése napjáig – a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számít fel. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes.

A Megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Megbízott a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

Titoktartás

Szerződő felek a megbízás teljesítése során Megbízó által átadott dokumentumok létét, tartalmát illető valamennyi tényt, a megbízáshoz kötődő díjat, a Megbízott működésével, projektmenedzsment-folyamataival kapcsolatos valamennyi tényt, adatot, információt, a Megbízotthoz kapcsolódó know how-t üzleti titoknak tekintenek. A Megbízó és a Megbízott kijelentik, hogy a hozzájuk kötődő üzleti titoknak minősülő információ megőrzéséhez szükséges intézkedéseket saját szervezetükön belül megteszik.

A Megbízó és a Megbízott köteles a tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, ennek megfelelően különösen tilos azt a megbízás kereteit túllépve vagy attól eltérő célra engedély nélkül felhasználni, külső személy tudomására vagy nyilvánosságra hozni, illetőleg külső személy, illetve a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A Megbízó és a Megbízott az itt meghatározott titoktartási kötelezettségének a megbízás megszűnését követően is köteles eleget tenni. A titoktartási kötelezettség alól a védett adatok, információk pontosan meghatározott körére a Felek előzetesen, írásban felmentést adhatnak egymásnak.

Minőségi feltételek, reklamáció

A Megbízó a fordítás/lektorálás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt a lefordított szöveg átvételétől számított 10 munkanapon belül érvényesíthet. A fordítási hiányosságokat, hibákat, illetőleg a hiba jellegét a Megbízó köteles a lehető legpontosabban megjelölni. A Megbízott visszajelzi a hibák kijavításának időigényén alapuló javítási határidőt, és ezen a határidőn belül köteles gondoskodni a javítás elvégzéséről.

A fordítandó szöveg hibáiból, hiányosságaiból, nem egyértelmű megfogalmazásából eredő fordítási hibákkal kapcsolatos bármilyen jellegű igényérvényesítés a Megbízottal szemben kizárt. Hibás teljesítésre a Megbízó kizárólag a nyilvánvaló nyelvi, nyelvtani hibák esetén hivatkozhat.

Ha a Megbízó a fordítást sürgősséggel, ám lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Megbízó szokásos gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú ellenőrzési tevékenységét. Ebben az esetben a Megbízott nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért, jóllehet a fordítást ebben az esetben is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel kezeli.

Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megbízó cégén belül használt) helytelen fordítása, valamint rövidítések fordításának mellőzése, amennyiben azok magyarázatát a Megbízó a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Megbízottnak, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

Kártérítés

A Megbízó a fordítás/lektorálás nem megfelelő minősége miatt a Megbízottal szemben kártérítési igénnyel csak abban az esetben élhet, ha a 9.2 pont szerinti kijavítást igénybe vette, de az eredményre nem vezetett. A Megbízott a megbízási érték 50%-áig, de maximum 5 000 EUR összeghatárig vállalja a bizonyított károk megtérítését.

A Megbízott nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megbízó magatartásának következtében keletkezett. Elmaradt haszonért a Megbízott felelőssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.

Hatály, jogviták, egyéb kérdések

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Felek között fordításra és lektorálásra létrejött megbízási jogviszonyra. Rendelkezéseitől a Felek írásban eltérhetnek, amely esetben az ÁSZF érintett szabályai helyébe a Felek megállapodása lép.

A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék.

Amennyiben a Felek között a vita rendezésére a 9.2. pont alapján lefolytatott eljárás nem vezetett eredményre, a Felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.